Over ons

Missie
De jongvolwassen bewoners van Hethuis hebben dezelfde behoeftes als ieder ander mens; een eigen thuis, vrienden, geborgenheid en zelfstandigheid. Een geschikte woonplek is voor hen lastig te vinden. Hethuis heeft daarom voor hen, samen met de gemeente, de Woningbouwcorporatie WoonInvest en zorgaanbieder ASVZ het mogelijk gemaakt een zo gewoon mogelijk leven te leiden.

Visie
De bewoners van Hethuis hebben ondanks hun afhankelijkheid van zorg en ondersteuning van anderen recht op een eigen woonplek met kwaliteit. Op een leven dat voor hen en hun omgeving verrijkend is. Geïntegreerd in de wijk, buurt en samenleving.
Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Goede zorg.
  • Wonen in een ‘eigen’ huis, een eigen plek.
  • Een passende en zinvolle dagbesteding.
  • Betrokkenheid van bewoners en ouders.
  • Duurzaam wonen en bouwen.
  • Aansluiting bij buurt en gemeenschap door een betrokken netwerk van bedrijven, organisaties en particulieren.
  • Scheiding van zorg en wonen; je huurt niet van je zorgverlener.

Visie op Zorg
Zorgaanbieder ASVZ past goed in onze visie op de zorg. ASVZ biedt de bewoners prikkelende activiteiten waarin deze zelf kunnen aangeven wat zij willen. AZVZ beslist niet vóór cliënten, maar mét hen. Er wordt  (letterlijk) samengewerkt met de bewoners zowel in het huishouden als in bij de dagactiviteiten, samen wordt de succeservaring voor de bewoner gemaakt. ASVZ gebruikt hierbij ook de door hen ontwikkelde Triple C methodiek met als kernbegrippen; Coach, Cliënt en Competentie. Deze gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met hun leefomstandigheden. Daarnaast werkt ASVZ met de LACCS methode; waarbij men zorgt voor optimale Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en een Stimulerende tijdsbesteding.

Wonen werken

Hethuis biedt haar bewoners naast een uitstekende woonplek ook zinvolle en passende dagactiviteiten. De dagbesteding is pas echt succesvol als deze aansluit op de interesses van bewoners.

De aansluiting met en acceptatie door de wijk is erg belangrijk. Indien dagactiviteiten zoals werk bij de lokale middenstand, in de kas in de stads- of wijktuin, het werken in het groen etc. ook plaats kunnen vinden in de wijk heeft dit een grote meerwaarde voor het ontstaan van bewustwording en cohesie.

Zorgaanbieder ASVZ verzorgt zowel bij het wonen als bij de dagactiviteiten de zorg en begeleiding. De begeleiders uit de woonsituatie werken bovendien mee bij de dagactiviteiten. Zij hebben ervaring met de bewoners en kennis van de doelgroep en de bewoners zijn met hen bekend. Er is interactie met de buurt, de dagbesteders van Hethuis verlenen diensten aan buurtbewoners en buurtbewoners doen vrijwilligerswerk in Hethuis.

Bestuur

Image

Paul Bromberg

voorzitter

Ik woon met mijn echtgenote in Den Haag. Wij hebben drie kinderen die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Ik heb bijna 25 jaar voor Philips in Europa, Brazilië ende Verenigde Staten gewerkt en werk nu als zelfstandig marketing, innovatie en strategie adviseur voor vooral maakbedrijven en ben actief betrokken bij een paar startups. Ik ben mentor en bewindvoerder voor mijn gehandicapte neef sinds zijn ouders zijn overleden. Via hem en zijn familie heb ik gezien hoe belangrijk een veilige en warme woon- en werkomgeving zijn. In het Bestuur van Hethuis hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het bieden van zo’n omgeving waar een aantal kinderen gelukkig kunnen zijn en zich binnen hun individuele mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

Image

René van Dijk 

secretaris

Ik ben 62 jaar, geboren en getogen in Voorburg, waar
wij wonen in het huis waarin ik ben opgegroeid. Wij hebben drie kinderen; twee dochters die in de reclamewereld in Amsterdam werken, en een meervoudig gehandicapte zoon die woont in een
Gemiva woonvorm in Houtwijk. Mijn vrouw Désirée heeft een remedial teaching praktijk, en ik ben zelfstandig ondernemer na een leven in de internationale
commercie. Ik ben geïnteresseerd geraakt in Hethuis, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is om als ouders een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de bewoners in aanvulling op de professionele zorgverlening.

Image

Mark Aarts

penningmeester

Vader van twee kinderen, Tim en Anouk. Mark is getrouwd met Heleen en zij wonen in Voorburg. Hij werkt als projectmanager bij Sweco aan infrastructurele projecten.

Image

Saskia de Koster

bestuurslid

Getrouwd met Albert Jan Kist en moeder van drie kinderen Daniël, Joosje en Mees en woont in Wassenaar. Mees (1996) heeft het zeer zeldzame GATAD2B syndroom, ook wel GAND genoemd. Saskia was bioloog en immunoloog en is nu werkzaam als holistisch therapeut.
Image

Tjalliëlle Muller

bestuurslid

Ik ben 50 jaar oud, getrouwd met Peter en heb 3 dochters, Meire van 19, Bloeme van 17 en Lieve van 15  jaar en woon in Den Haag. Naast mijn werk de afgelopen jaren als interimmanager, directeur in het sociaal domein en dan met name welzijn, heb ik mij steeds verder verdiept in het coachen van mensen met een ontwikkelingsvraagstuk.

Op dit moment ben ik naast bestuurslid voor HetHuis interim directeur-bestuurder bij Woej, de welzijnsorganisatie van Leidschendam-Voorburg.

 

Comité van aanbeveling
De stichting is heel blij dat Mies Bouwman indertijd bereid was in het comité plaats te nemen zoals Loes Luca en ds R. Steenstra dat nog steeds doen.

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Hethuis. De RvT is bereikbaar via rvt@stichtinghethuis.nl en bestaat uit de volgende leden: 

  • Rob Korijn (Voorzitter)
  • Ilma Merx 
  • Christianne Noordermeer Van Loo

Financiën

ANBI
Stichting Hethuis is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 27268291 en gevestigd te Voorburg. Stichting Hethuis heeft de ANBI status (zie bijgaand formulier publicatieplicht). Het fiscaal nummer van de stichting is 816182668. Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Financiële verantwoording
Alle ANBI stichtingen moeten met ingang van 1 januari 2014 een financiële verantwoording publiceren op hun site. Stichting Hethuis wil geen winst maken. Wel zullen we een reserve aanleggen voor het opvangen van calamiteiten zoals plotselinge leegstand van een studio. Het volledige batige saldo van de stichting wordt aangewend ten bate van de bewoners, zo ontvangt het bestuur bijvoorbeeld geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Klikt u hieronder voor de downloads van de laatste 6 financiële jaarverslagen.

Partners

Er zijn drie belangrijke ingrediënten onontbeerlijk om een woon- werkgroep voor achttien bewoners te realiseren: een betaalbare locatie, een investerende partij en een enthousiast meewerkende gemeente.
Image

Hethuis heeft in de gemeente Leidschendam-Voorburg zowel een pracht locatie gevonden als een gemeente die Hethuis enthousiast ondersteunt.

Image

Studio Architecture bv en architect/eigenaar Paulus de Jager zijn sinds begin januari 2015 betrokken bij het project.

Image

De woningbouwcorporatie Wooninvest is de investeerder in het project.

Image

De bouwer van Hethuis is aannemer Van Den Nieuwendijk Bouw BV.

Image
Zorgaanbieder ASVZ is partner van Hethuis op het gebied van de zorg.